Högre Säkerhetsutbildning
Säkerhetsutbildning
Totalvaktsutbildning
Starta eget utbildning
Priser - PDF

PSD-Utbildning
Framtidsvisioner
Lärare och instruktörer
Utlandstjänst
Protection-Shop
Eget bevakningsbolag
Försälning och installation
Programmet Tryggare Arbete
Programmet Tryggare Skola
PersonSkyddsSkolan
Protection Group
ATAP
Worknet
Svenska Trygghetsgruppen
Protection-Shop

Copyright © 2005 Personskyddsskolan
All Rights Reserved

 
HEMHögre SäkerhetsutbildningSäkerhetsutbildningTotalvaktsutbildningStarta eget utbildningFramtidsvisionerPSD-Utbildning

VÄLKOMMEN TILL PERSONSKYDDSSKOLAN

 
SPECIALUTBILDNINGAR FÖR BEFÄL OCH CIVILANSTÄLLDA
VID FÖRSVARSMAKTEN

SYFTE

Utbildningen inom programmet skall i första hand tillgodose den enskildes behov
av att kunna erbjudas en civil kompetens och tillhörande arbete. Vidareutbildningen
skall även tillgodose internationellt och nationellt behov som samhällsresurs.

UTBILDNINGSSPECIFIKA MÅL
De utbildningsspecifika målen, vilka kunskaper den
studerande skall ha uppnått efter utbildningens slut,
framgår av målen i respektive kursplan.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG
Utbildningen inom PersonSkyddsSkolan består
av kurserna;

  Högre Säkerhetsutbildning
Säkerhetsutbildning
Totalvaktsutbildning
Starta eget utbildning

PSD- utbildningPEDAGOGIK OCH METODIK

Vidareutbildningen kan ses som ett led i ett flexibelt, livslångt lärande som skall
svara mot en snabbt föränderlig omvärld. Distansutbildning innebär stor flexibilitet
beträffande tid, plats och pedagogisk metod. Utbildningarna ger en professionell
kompetens, där utvecklig av teoretisk och praktisk kunskap integreras med med-
vetenhet om egna attityder och värderingar.

I utbildningen betonas ett processorienterat lärande där ett aktivt och undersökande
arbetssätt främjas. Ett processorienterat lärande innebär, att den studerande ut-
vecklar både sina kunskaper och sin förmåga att lära. Arbetssättet innebär att sam-
arbets- och problemlösningsförmågan stärks, liksom förmågan att ta ansvar för det
egna lärandet, göra självständiga och kritiska bedömningar och möta förändringar i
arbetslivet.

FORSKNING OCH UTVECKLING
Utbildningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.E
XAMINATION
Examination kan genomföras på hel kurs eller del av kurs och kan ske skriftligt,
muntligt eller genom praktisk tillämpning. Examination kan till exempel ske
genom fördjupningsarbete, rapporter och seminarier. Vid examination skall även
beaktas aktivt deltagande på seminarier, vid basgruppsarbeten och handlednings-
tillfällen. Kursansvarig lärare informerar vid kursstart om vilka examinationsformer
som gäller för kursen och när dessa äger rum. För studerande som inte blivit
godkända vid ordinarie tentamenstillfälle skall förnyad prövning anordnas i nära
anslutning till ordinarie examinationstillfälle.

Tillfälle till omtentamen ges vid två tillfällen, därefter vid nästa ordinarie kurstillfälle.

BETYG
Som betygsgrader ges betyget Med Beröm Godkänd, Väl Godkänd, Godkänd eller
Icke Godkänd. För att erhålla betyget Godkänd krävs, att den studerande har
uppnått målen i kursplanen.

FÖRKUNSKAPSKRAV OCH BEHÖRIGHET
Behörig att antas till totalvaktskursen är den som är anställd vid Försvarsmakten
och är;
• 18 år
• Ostraffad
• Svensk medborgare

För att den studerande skall kunna tillgodogöra sig innehållet i högre säkehets-
utbildning bör, utöver behörighetskraven till totalvaktskursen, följande förkunskaps-
krav vara uppfyllda;
• Grundläggande högskolebehörighet
• Godkänd säkerhetsklassning
• Genomgått av PSS giltlig introduktionskurs/antagningstest
• Uppfylla grundläggande fyskrav
• Dokumenterade referenser
• Grundläggande datorkunskap

KURSUTVÄRDERING
Skolan skall ge studerande som deltar i eller har avslutat en kurs möjlighet att
framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursutvärdering
som anordnas av skolan.